As Gaeilge Allons-y 1 - pack - Irish version

As Gaeilge Allons-y 1 - pack - Irish version

Regular price
€19,95
Sale price
€19,95
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Irish version of Allons-y 1

Gaeilge Allons-y 1 + Portfolio + Lexique book

This is the Irish language school edition of Allons-y 1 for Junior Cycle French.

Allons-y 1 - Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Chéad Bhliain
Na hábhair in Allons-y 1:

Téacsleabhar

 •  topaicí coitianta leagtha amach go réidh is go héasca, ar shlí a leagann dúshraith síos do scoláirí cumarsáid a dhéanamh agus iad féin a chur in iúl
 • Is de réir téamaí a leagtar na caibidlí amach. Tosaíonn gach caibidil le mianta foghlama agus imlíne ar na príomhthopaicí, pointí gramadaí agus eolas cultúrtha
 • Cuirtear an t-eolas i láthair i dteanga shoiléir a oireann don aois léitheoireachta atá i gceist sa chúrsa nua comhleibhéil
 • Déantar coincheapa a dhaingniú trí chleachtaí comhtháite éisteachta, léitheoireachta, cainte agus scríbhneoireachta
 • Boscaí gramadaí a sheasann amach ar an leathanach agus a mbíonn tascanna agus cleachtaí ina ndiaidh
 • Boscaí des Mots Clés le haird a tharraingt ar fhocail agus ar fhrásaí nua
 • Foclaíocht chomhleanúnach a chabhraíonn le scoláirí eolas a chur ar an teanga, sa chaoi gur féidir éirí as na treoracha Gaeilge de réir a chéile
 • Retenez ! a chuireann eolas tábhachtach i láthair chomh maith le leideanna a chothaíonn an fheasacht teanga
 • Tástálacha féinmheasúnaithe a chabhróidh le scoláirí súil a choinneáil ar a ndul chun cinn 
 • Le dossier francophone chun feasacht idirchultúrtha agus eolas ar an tsochaí a mhéadú
 • Resumé chun foclóir agus coincheapa nua a dhaingniú
 • Le texte authentique, a dhíríonn ar théacsanna dílse i gcomhthéacs

Mon chef d’œuvre

 • Spás inar féidir le scoláirí:
 • A gcuid ‘máistirphíosaí’ féin a chruthú i bhformáidí traidisiúnta agus digiteacha 
 • Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus straitéisí foghlama a aithint
 • Tascanna scafláilte a chur i gcrích agus scileanna a fhorbairt i gcomhair Measúnaithe Rang-Bhunaithe

Lexique

 • Ainmfhocail, aidiachtaí agus briathra ón téacsleabhar in ord aibítre, chun gur féidir teacht orthu gan dua
 • Spás le focail nua a chur isteach
 • Réimniú na mbriathra is úsáidí in Allons-y 1 (aimsir láithreach)